پاسخ به آنچه که به نام مدیر سابق برق بویراحمد نسبت به یک خبر منتشر شد

پاسخ به آنچه که به نام مدیر سابق برق بویراحمد نسبت به یک خبر منتشر شد

در خبر منتشر شده بخوبی معلوم است که مهندس یوسفی مدیر سابق برق بویراحمد از نارضایتی خود از آقایانی سخن گفته که ممکن است نماینده بویراحمد هم جزئی از همین آقایان می بود و در آن جا نگفت که نماینده محترم جز این آقایان نیست..

نمی دانم نماینده بویراحمد در بازنشستگی من نقش داشته است یا خیر/ معتقدم خدایی هست و همه چیز را به خدا واگذار کرده ام/ آقایان می توانستند مرا بازنشسته نکنند اما این کار را کردند

نمی دانم نماینده بویراحمد در بازنشستگی من نقش داشته است یا خیر/ معتقدم خدایی هست و همه چیز را به خدا واگذار کرده ام/ آقایان می توانستند مرا بازنشسته نکنند اما این کار را کردند

مدیر سابق برق بویراحمد در ابتدای این مصاحبه به مهردنا می گوید: من ۳۰ سال و هفت ماه خدمت کردم بعد مقداری هم بیرون بیمه داشتم و جانباز ۲۵ درصد هم بودم و می توانستند همکاری هم کنند اما نخواستند.