بازی «تاجگردون» با کارگران سد چم شیر

بازی «تاجگردون» با کارگران سد چم شیر

نخست این که‌ چرا این نماینده‌ی محترم از ساز و کارهای مصرح در قانون اساسی و آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس (فراتر از تذکر) برای پیگیری مطالبات کارگران زحمت کش این سد بهره نمی گیرند و نامه نگاری علنی را برگزیده اند؟!