عید غدیر؛ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻻﯾﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽمصداق ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ

ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩ . ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ .ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺪﯾﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﺪﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﻐﺪﯾﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻧﺪ

کد خبر : 5323
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۰

مهر دنا/سید مرتضی موسوی طلبه حوزه علمیه در یاداشتی آورده است:

« إنَّ جَبْرئیلَ هَبَطَ إِلَی مِراراً ثَلاثاً یَأْمُرُنی عَنِ السَّلامِ رَبّی – وَ هُوالسَّلامُ – أَنْ أَقُومَ فی هذَا الْمَشْهَدِ فَأُعْلِمَ کُلَّ أَبْیَضَ وَأَسْوَدَ: أَنَّ عَلِی بْنَ أَبی طالِبٍ أَخی وَ وَصِیّی وَ خَلیفَتی (عَلی أُمَّتی) وَالْإِمامُ مِنْ بَعْدی، الَّذی مَحَلُّهُ مِنّی مَحَلُّ هارُونَ مِنْ مُوسی

🔹همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سلام، پروردگارم – که تنها او سلام است – فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن ابی طالب برادر، وصی و جانشین من در میان امّت و امام پس از من بوده. جایگاه او نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است.

ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﯿﺪ ﻭﻻﯾﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، … ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻻﯾﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﯾﮏ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ … ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺫﮐﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻋﺎﻟﻢ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﻭﻻﯾﺖ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﯿّﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ .

ﻭﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ، ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﺻﻞ ﻭﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ، ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﺍﺳﺖ ‏» .

ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ، ﻋﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩ . ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ .ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺪﯾﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﺪﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﻐﺪﯾﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﻏﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﺪﯾﺮ، ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭘﺮ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺍﺳﺖ .

ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮﺩ.ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ، ﻋﯿﺪ ﻭﻻﯾﺖ ﺍﺳﺖ، ﻋﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺳﺖ، ﻋﯿﺪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺖ، ﻋﯿﺪ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.