یادی از ۲۹ اسفند روزِ «ملّی شدن صنعت نفت»

۲۹ اسفند،مصداقِ بارز و نماد پیروزی اراده ی ملّت ،در دفاع بحقّ از مصالح و منافعِ مامِ میهن در قد و قامتی برافراشته،در برابر اَبَر قدرتِ استعمار انگلیس،برون داد و پیامِ ماندگار و ثمره ی  ارزشمند،چنین بینش،منش و روش سازنده ی تاریخ این مرز و بوم است.گرامی اش میداریم.