چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی/وقتی قدرت نظامی شاه در مقابل مردم زانو می‌زند

چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی/وقتی قدرت نظامی شاه در مقابل مردم زانو می‌زند

پس از اعلان حکومت نظامی، حضرت امام خمینی (ره) اعلام کرد که مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. مردم نیز همچنان به مقابله خود به مراکز دولتی و نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکز با اندک درگیری و مقاومت، به دست مردم افتاد.