چرا باید واکسن بزنیم..

باید قبول کنیم سرعت کنونی علم درجهان امروز از سرعت نور هم بیشتر شده است خیلی از ابزار و وسایل که امروزه رفاه و آرامش بشر را تامین می کنند.