پلمپ آرایشگاه مردانه به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتری

در گشت مشترک تعزیرات حکومتی یاسوج با بازرسان سازمان صمت یک واحد صنفی آرایشگاه مردانه به دلیل دریافت وجه اضافه بیش از قیمت مصوب پلمب شد. به گزارش مهر دنا ، سید حمزه لقمانی گفت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صمت در بازرسی از یک واحد صنفی و با شکایت یکی از