تغییر رئیس دانشگاه یاسوج کلید خورد

وی که نخواست فاش شود افزود از آنجایی که مدیر کل وزارتی جدید وزارت علوم خود مسئول پرونده شکایت ازدانشگاه یاسوج بوده است، مطالب و مستندات را به وزیر جدید تقدیم کرده است.