یکسال گذشت و احمدی از دستاوردهایش دفاعی ندارد!

علی محمد احمدی با طوفانی از جلسات مدیریت خود را شروع کرد تا بتواند بعبارتی مدیران را در قبال عملکرد خود پاسخگو کند و بعد از آن تصمیم داشت به سراغ منابع ملی برود و از آنجا بتواند به رشد و توسعه استان کمک بسزایی کند.