کاندیداهای که درک درست از واقعیت ها ندارند/دل خوش به مدرک دانشگاهی و ثبت نام برای شوراها

تعدادی افراد به صورت هیجانی و صرفا با داشتن مدرک دانشگاهی ،بدون اینکه درک درستی از واقعیتهای موجود،مبانی تبلیغاتی و حتی فضای عشیره ای و سیاسی استان داشته باشند داوطلب حضور در شورای شهر شده اند.