شرط شهیدشدن، شهیدبودن است

به گزارش مهر دنا،نصیب الله دیبادر یادداشتی نوشته است :قلم ناتوان از آن است که چنین گفتار پرمغز و پرمحتوایی را از شهیدسپهبُدقاسم سلیمانی تحلیل و تفسیر نماید ولی باتوجه به اندک مفاهیمی که درکِ مطلب نموده ایم مختصری بر صفحه ساری و جاری خواهیم نمود. از مهمترين عواملِ بازدارنده در روندِ تكاملِ جامعه و