جلسه هم اندیشی،  تعامل و همکاری های مشترک مرکز سیاستگذاری سلامت با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)دانشگاه علوم پزشکی

نشست هم اندیشی، تعامل و همکاری های مشترک مرکز سیاستگذاری سلامت استان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت(SDH) دانشگاه علوم پزشکی.   دکتر مسلم شریفی رئیس مرکز سیاستگذاری سلامت استان، از برگزاری نشست مشترک مراکز سیاستگذاری سلامت و تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه، در راستای همکاری دوجانبه به منظور ارتقای هرچه بهترسلامت