برگزاری نشست تعاملی شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان با صنف عمده فروشان شهر یاسوج

صناف و بازاریان نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند و از حلقه های مهم اقتصاد کشور در ایجاد اشتغال ، بهبود فضای کسب و کار و وصول درآمد های دولت هستند.