خشونت و جرائمي همچون نزاع‌، قتل، همسركشي، آدم‌ ربايي و تهديدات جدي عليه امنيت جامعه است  ترس از خشونت تحرك و آزادي افراد را كم می‌كند..
نزاع دسته‌ جمعي كه يكي از انواع خشونت در جوامع تلقي مي‌ شود و علل وقوع آن ممكن است تحت عوامل مختلف باشد كه طي وقوع آن بين جمعي از افراد جامعه درگيري فيزيكي به وجود آمده و موجب ضرب‌وجرح و حتي قتل يك يا چند نفر شود.