به بهانه تولد خبرنگار نیکوکار کهگیلویه وبویراحمدی/روزهای سخت گچساران ورق میخورد/آهی که جوانان گچساران باناله سودا می کنند

نرگس احمدپور خبرنگار ونویسنده برجسته کهگیلویه وبویراحمدی ساکن گچساران، سالهاست مهربانی را پیشه کرده و باهمراهی همسرش فریدون پوراحمدو دوستانش به کودکان نیازمندوبیمار گچسارانی رسیدگی می کنند. به گزارش مهر دنا، پای صحبت این بانوی نویسنده ووخبرنگار پیشکسوت گچسارانی می نشینیم: :اینکه فقر را لمس کنی و دلت بحال تک تک کودکان نیازمند وبیمار شهر