اعتراض شدید نماینده کهگیلویه بزرگ به مدیران کل اداره راه و شهرسازی و ورزش و جوانان

نماینده مردم کهگیلویه مراتب  اعتراض خود را به مدیران کل راه و شهر سازی و ورزش و جوانان استان اعلام کرد و افزود: چه دلیلی دارد که با وجود تأمین اعتبار ریالی، ماه ها از ابلاغ ۸ چمن مصنوعی کهگیلویه میگذرد اما مراحل اجرا و احداث آنها انجام نمیشود؟