عوامل موثر در نقش آفرینی شوراها در توسعه‌ی پایدار مدیریت شهری
فراوانی مسموم حضور نامزدهای مختلف، افکار عمومی را به گیجی،سردرگمی و تردید مبتلا کرده است و با نگاه به شگردهای تاثیرگذار تبلیغاتی، امکان انتخاب افراد غیراصلح را در شهروند فراهم آورده است و واگذاری شورای اسلامی شهر به دست این افراد به موجب توقف، کندی و کجروی ماشین توسعه شهری و افزایش پس رفتگی و  عقب ماندگی خواهد شد.
مدیران بَد،مدیران خوب را از میدان به دَر میکنند

ویژگی‌های شخصیتیِ زیادی وجود دارد که در بین تمام مدیرانِ بد دیده می شود، یکی از خصوصیات این است که آن‌ها هیچ وقت خود را مدیر بدی نمی دانند، بلکه فکر می کنند تمام کارهایشان به خوبی و روی اصول انجام می شود و مدیر خوبی هستند