نقدی بر مصاحبه غلام‌محمد زارعی؛ باغبانا زِ خزان بی خبرت می بینم

موکِّلِ مردم، سخاوت عجیبی در تولید تفرقه، تخریب و شایعه سازی علیه رقیب دارد و باید دانست که «خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکی است» امّا موکِّلِ منتخب مردم، نجابتِ تحسین برانگیزی در بازآفرینی عزّت، امید و تدبیر دارد