مهر دنا گزارش می دهد
کشف و سنجش استعداد کودکان ۳ سال به بالا در موسسه خلاقیت دهدشت؛ اجرای روش های نوین پژوهشی ویژه کودکان ۳ تا ۱۰ سال

در موسسه خلاقیت بصورت عملی، کاربردی و پژوهشی توسط مربیان با کودک کار می شود و آموزش صرف نیست، در واقع در این موسسه خلاقیت به کودک آموزش داده نمی شود بلکه خلاقیت و استعداد کودک به روش نوین و کاربردی پرورش داده می شود.