کدام عضو شورای شهر یاسوج با دست خالی آمد و با دست خالی می رود

آقای اردشیری را همه می شناسند که هیچ گاه دنبال متاع دنیوی و اهداف شخصی نبوده اند و نخواهد بود و مطمئنا از معدود افرادی است که با دست خالی به شورا راه یافته و با دست خالی هم این دوره را با سرافرازی همانند نامش به سرانجام خواهد رساند.