با همون اشکهای خودجوش! باز هم گریه کن! آقای استاندار/ برای سد آبریز هم ، کمی اشک بریز آقای استاندار

آقای استاندار به جای کسانی که دنبه را خوردند و فرادنبه را بردند و با فروبردنِ سر درون دیگ و دست در روغنِ خیگ، لب و لوچه شان را چرب کردند و کُرسی ریاست را گرفتند *عالی* و در پاسخ تلفن های مردم گفتند نمی شناسیم : *الو جنابعالی؟* و گوشی ها را از دسترس خارج و خاموش کردند! و حوزه ی انتخابیه را فراموش کردند!آیا برای مردم چنین حوزه ای با هِق هِق گریه کردی ؟ آقای استاندار؟