آشفته بازاری به نام اقتصاد ملی در اسارت بی‌تدبیری 

بخش زیادی از مشکلات اقتصادی فعلی ، مرهون سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده‌های برخی از افراد بیمار می باشد که اتفاقاً در دل دولت و نهادهای وابسته به حکومت جا خوش کرده اند و هر روز شاهد رسوایی یکی پس از دیگری از آنها توسط دستگاه‌های نظارتی و امنیتی هستیم.