فرصت سوزی را در استان تکرار نکنیم

احمدی از همان روز اول داغی و سنگینی صندلی استانداری را احساس کرد و به خودش گوشزد کرد که برای توسعه این استان نیازمند شناخت مردم و مناطق مختلف استان از دیشموک تا زیلایی است و ۲۵ مهرماه امسال به همراه معاونان خود عازم دیار کهگیلویه شد.