پیمانکار سیاست ورز!!

چرا؟؟؟؟!!!!!! پیمان کار و سیاست ورز بویراحمدی، نامه سرگشاده خود را خطاب به نماینده محترم، شهرستان زادگاه و محل سکونت خود جناب حاج غلام محمد زارعی ننگاشته‌اند؟؟؟