وزیر کشور: رئیس جمهور کمترین فاصله را با رهبری داشته است

وزیر کشور گفت: برخی دنبال القای حاکمیت دو گانه در کشور هستند و مسائل را به گونه‌ای بیان می کنند که بین رهبر و رئیس جمهور فاصله است. به گزارش مهر دنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات کشور افزود: این اقدام یکی از ظلم های سنگین است که