طرح رتبه‌بندی با وجود هزینه‌ها و ریسک‌ها مصوب شد/طرح همسان‌سازی در راه مجلس

به گزارش مهر دنا مهدی روشنفکر در جمع فرهنگیان شهرستان بویراحمد اظهار داشت: در تربیت افراد عوامل متعددی دخیل هستند امام نقش معلم و مدرسه در تعلیم و تربیت،شکوفایی و پویایی انکارناپذیر است اما عکس این موضوع هم می‌تواند در صورت اهمال و کوتاهی اتفاق بیفتد. وی افزود: بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته بعد از