مهردنا گزارش می دهد:
بیمار دیشموکی بر بالین راهداران
اردشیری رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مارگون: راهداری مرز نمی شناسد و ما ضمن وظیفه ذاتی و سازمانی که در چارت ترسیم شده است وظیفه اخلاقی داریم که با افتخار و بدون هیچ چشم داشتی انجام دادیم.