تجلیل از ۲۱ انجمن و فعال زیست محیطی کشور برگزاری دومین جایزه ملی محیط زیستی دکتر رادمنش با حضور منتخبینی از ۱۱ استان

دومین دوره جایزه ملی محیط زیستی دکتر رادمنش نیز در آذر ماه جاری رونمایی و بیش از نود و یک انجمن و فرد کاندید دریافت جایزه شدند که هیات داوری بیست و یک انجمن و فرد را منتخب جایزه نمودند.

۲۱ انجمن و فعال زیست محیطی کشور تجلیل شدند

دومین دوره جایزه ملی محیط زیستی دکتر رادمنش نیز در آذر ماه جاری رونمایی و بیش از نود و یک انجمن و فرد کاندید دریافت جایزه شدند که هیات داوری بیست و یک انجمن و فرد را منتخب جایزه نمودند.