حمیده ماخوزی، مجتبی مرادی را شست

حمیده ماخوزی، مجتبی مرادی را شست

اخبار جالبی از دلیل بر هم زدن و به عبارتی به هم خوردن مدیریت ماحوزی بر صندلی ارشاد استان شنیدیم که در نوع خود جالب توجه و قابل تامل و تدبر است