مدیر برق بویراحمد معرفی شد
در پایان این آئین از خدمات " اسماعیل یوسفی " مدیر سابق برق ناحیه بویراحمد که به درجه بازنشستگی نائل آمده بود تقدیر و " سیدیوسف آبسالان " بعنوان مدیر جدید برق این ناحیه منصوب شد.