در دیدار رئیس فنی و حرفه ای چرام با نماینده کهگیلویه بزرگ مطرح شد:
راه اندازی سوله های آموزشی فنی و حرفه ای چرام یکی از مطالبات جوانان است

رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان چرام گفت: ساخت و راه اندازی سوله های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای شهرستان چرام یکی از مطالبات جوانان جویای کار این شهرستان است.