بیاد حسین پناهی دژِکوه

بیاد حسین پناهی دژِکوه

بیاد حسین پناهی دژِکوه، آشنای غریبه ، هم او ،که به رسمِ وارونه زمانه ما ،برای مردمان زادگاهش نامی نچندان آشنا و برای دیگران، نام و نشانی در قدّ و قوّاره ی هنرمندی بزرگ و صاحب سبک، شاعری توانا ،انسانی وارسته و نویسنده ای بنام باآثاری ماندگار از خود به یادگار نهاد.

نمایان بودن دست چدنی اصلاحات زیر دستکش مخملی!

نمایان بودن دست چدنی اصلاحات زیر دستکش مخملی!

ما به طور کل به مثابه کارشکنی ها و ضد ارزشهایی که مقابل حکومت انبیاء الهی و معصومین وجود داشته است و به طور خاص حکومت دینی ما مستثنی از عوامل نفاق نیست زیرا نفاق در طول هزار و چهارصد سال به اسلام ضربات جبران ناپذیدی وارد کرده است

بازی «تاجگردون» با کارگران سد چم شیر

بازی «تاجگردون» با کارگران سد چم شیر

نخست این که‌ چرا این نماینده‌ی محترم از ساز و کارهای مصرح در قانون اساسی و آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس (فراتر از تذکر) برای پیگیری مطالبات کارگران زحمت کش این سد بهره نمی گیرند و نامه نگاری علنی را برگزیده اند؟!