مرثیه ای بر شورای شهرم یاسوج

اگر از منظر قانونی هم نگاهی به حجم اختلافات برخی اعضای شورای شهر یاسوج بیندازیم به این نتیجه می رسیم که گاهی اوقات مسئولین ذیربط هم غافلگیر می شوند و نمی توانند جلوی منازعات را بگیرند